Indhold i denne sektion:

Samskabt evaluering

Kan det lade sig gøre at samskabe en evaluering? Og hvad er gevinsten ved en sådan tilgang til evaluering? Med udgangspunkt i et konkret projekt, udvikler og tester UCL en samskabt procesevaluering.

Formålet med evalueringen er at

  • øge videndeling og forankring gennem et læringsperspektiv
  • styrke den generelle faglighed indenfor ungekultur
  • indsamle metoder og kvalificere læringen

Projektet

13 kommuner i Kulturmetropolen er gået sammen om at byde unge indenfor i de etablerede kulturinstitutioner. Projektet sigter på at skabe merværdi for alle aktører og deltagere.

Projektets målsætninger omfatter

  • at understøtte udviklingen af fremtidens kulturentreprenører
  • at bygge ovenpå erfaringer og udvide arbejdsfeltet for den ungdomskulturelle indsats, herunder at involvere, udvikle og udfordre det mere etablerede kulturliv som museer, biblioteker og teatre
  • at styrke netværk og vidensdeling på tværs i regionen
  • at udvikle kulturfaglige medarbejderes såvel som unges kompetencer inden for co-creation, borgerinddragelse og publikumsinvolvering.
  • at øge synligheden om muligheder, metoder og støttemuligheder f.eks. faglig sparring, rammer og økonomi
  • at knytte evaluering til indsatsen med henblik på at øge videndeling og forankring, herunder at støtte det lange læringsperspektiv for såvel unge som professionelle.

Projektet har hermed fokus både på kompetencer og kapacitet. Og evalueringen har et ben i begge elementer: dels som et samlende element, der synliggør og tilvejebringer viden om kompetencer, som deltagerne besidder, udvikler og efterspørger. Dels bidrager evalueringen gennem det eksplicitte læringselement til kapacitetsopbygning.

Designet

I projekter og processer, hvor samskabelse indgår, er aktørerne ikke nødvendigvis på forhånd kendt. Og de er ej heller altid med ”hele vejen,” nogle kommer til og andre går. Hermed bliver forudsætningen for at lave en evaluering også mere diffus og har i denne udgave knapt så meget fokus på enkeltindivider som på det, der sker i fællesskaber/de samskabende processer. Evalueringen og dens fund og resultater er ikke i sig selv målet. Vi har altså flyttet fokus på resultat og effekt til en fællesskabsbaseret identifikation og forståelse af merværdi blandt aktørerne – hovedsaligt de unge kulturskabere og de fagprofessionelle fra kulturinstitutionerne, og hæftet op på den organisatoriske kontekst.

Læring bliver i herværende design nøglen til forankring og udvikling. Vi leder efter spor og tegn på forandring. Og den betydning, forandringen har.

Model

Evalueringsmodellen er i højere grad en dataunderstøttet evaluering fremfor en datadrevet evaluering. Modellen benytter forskellige typer data: analoge, digitale, kvalitative og kvantitative.

Da et vigtigt element i selve projektet handler om læring, rummer modellen også et læringsrum, hvor aktørerne stiller deres viden til rådighed. Data er i modellen også at betragte som viden. Den bagvedliggende forståelse er, at projektets formål skal afspejle sig i designet af evalueringen og evalueringsmodellen. Videndeling og læring faciliteres løbende.

Vi har lagt vægt på at simplificere tilvejebringelse af data, at gøre data delbart og tilgængeligt løbende, at anvende redskaber og platforme, der er let tilgængelige, samt etablere en open-source (gratis) platform til deling af viden. Aktørernes perspektiv og viden synliggøres bl.a. gennem interviews mellem fagprofessionelle og unge. Med anvendelse af modellen er gevinsten bl.a. at viden tilvejebringes i samspil mellem aktørerne på en demokratisk, inddragende måde og der sker en fælles identifikation af merværdi.

Udvalgte elementer og dataformer i modellen

Resultat

I evalueringen vil indgå dels erfaringer, viden og resultater, som afspejler de forandringer og processer som har fundet sted på institutionsniveau og dels erfaringer, viden og resultater, som har fundet sted mellem de deltagende institutioner i projekt USKIK.

Endelig vil evalueringen dokumentere og perspektivere unges erfaringer med samskabelse med kulturinstitutionerne.

Med evalueringen ved de deltagende kommuner hvad, de har skabt. De ved hvordan, de har skabt resultaterne. Og de får indblik i værdien af et regionalt forankret projekt.

Evalueringsmodel som pdf

Om denne side