Indhold i denne sektion:

Ph.D.-projekt skaber ny viden om samskabelse

Ph.D.-studerende Marianne Staal Stougaard undersøger, hvilke faktorer, der spiller ind på  samarbejdet mellem de fagprofessionelle, lønnede medarbejdere og beboerne i socialt udsatte boligområder. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan samskabelse kan fremme demokrati og empowerment.

Det er både spændende og udfordrende at få lov til at arbejde intensivt med begrebet samskabelse. Selvom det ikke er et nyt begreb, så er det relativt nyt med den store interesse for området, både blandt politikere, praktikere og forskere.

Samarbejde mellem fagprofessionelle og beboere i disse områder er ikke et nyt fænomen, men succesraten har været svingende. Ph.D.-projektet vil derfor i en 2-årig periode følge tre cases, hvor civilsamfund og fagprofessionelle i dag samarbejder, men hvor tidligere forsøg på samarbejde er kuldsejlede.

Ph.D-projektet undersøger tre cases

Ph.D.-projektet ser nærmere på tre cases. De tre cases involverer forskellige niveauer af samarbejde og samskabelse mellem borgere, kommune og stat.

Empirien indsamles gennem

  • observationsstudier
  • semistrukturerede kvalitative interviews med de fagprofessionelle, lønnede medarbejdere og beboere med en aktiv og central rolle i de tre cases
  • skrevne dokumenter såsom projektbeskrivelser, helhedsplaner og evalueringer af indsatserne.
Forskningsmæssigt er der uenighed om, hvordan begrebet skal defineres. Også i praksis, har jeg fornemmelsen af, at der hersker en del usikkerhed. Her efterlyses konkrete værktøjer til, hvordan man samskaber

Den analytiske linse vil være begrebet om social kapital, og den videnskabsteoretiske tilgang vil være kritisk realisme.

 

Ny viden om fremtiden for samskabelse

Ph.D.-projektet vil bidrage med viden om, hvordan det fremtidige samarbejde mellem fagprofessionelle og civilsamfund i udsatte boligområder i højere grad kan kvalificeres.

Samtidig bidrager projektet til, at UCLs indsatser inden for samskabelse er tæt orienteret mod praksis, er opdateret på aktuelle nationale og internationale forståelser af samskabelse og ikke mindst, at UCLs studerende klædes på til at kunne indgå i fremtidige samskabelsesprocesser.

Det er interessant at følge, hvad der sker fra ’policy til praksis’. Mange politikere ser samskabelse som løsningen på en række udfordringer. Men er det det? Og bliver der stillet de nødvendige rammer og ressourcer til rådighed for at samskabelse kan lykkes? Det er nogle af de spørgsmål, projektet skal give os mere viden om.

Ph.D. projektet bygger på en samarbejdsaftale mellem University College Lillebælt og Odense Kommune, som finansierer projektet sammen. Projektet er berammet til en 4-årig periode fra 1. november 2015.  I Ph.D.-perioden er  Marianne Staal Stougaard ansat på University College Lillebælt og indskrevet på Syddansk Universitets Ph.D.-skole på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Om denne side